Poziv za podršku transparentnosti procesa pri izboru novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Za nešto više od mesec dana, aktuelnom Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ističe mandat. Imajući u vidu značaj institucije Poverenika kao nezavisnog državnog organa, neophodno je da proces izbora novog Poverenika bude potpuno transparentan, otvoren i vođen po adekvatnim zakonskim propisima.

Upravo zbog toga pozivamo organizacije civilnog društva, medije, naučnu privredne subjekte,i naučnu i stručnu javnost,  da se pridruže inicijativi prema Narodnoj skupštini Republike Srbije kojom se zalažemo za transparentan proces izbora novog Poverenika tokom kojeg će se voditi računa o kriterijumima neophodnim za stručnu i profesionalnu zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko ste saglasni sa tekstom otvorenog pisma i želite da vaša organizacija ili institucija bude jedna od potpisnica, pošaljite potvrdu na:

office@pravni-skener.org

ili office@partners-serbia.org 

ili https://srbijadoinformacija.rs/otvoreno-pismo/

do PETKA, 23. novembra 2018. godine u 10h.

Tekst otvorenog pisma Odboru za kulturu i informisanje NSRS

Imajući u vidu ogroman značaj koji Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao nezavisni državni organ, ima za pružanje pravne zaštite prilikom ostvarivanja ta dva ustavna prava građana,

poučeni lošim iskustvima iz prošlosti i štetnim posledicama za rad državnih organa kada se kasni sa izborom njihovih rukovodilaca,

polazeći od standarda iz postojećih zakonskih rešenja i dobrih praksi kojima se obezbeđuje izbor najboljih kandidata u postupku otvorenom za javnost,

“Organizacije civilnog društva, mediji, predstavnici poslovne, stručne i naučne zajednice, pozivaju Odbor NSRS za kulturu i informisanje na poštovanje sledećih standarda:

  • da u skladu sa svojim nadležnostima iz člana 29. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, člana 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i člana 203. Poslovnika Narodne skupštine, što pre otpočne postupak izbora novog poverenika, budući da aktuelnom nosiocu te funkcije mandat ističe 22. decembra 2018. godine;
  • da postupak izbora najboljeg kandidata za ovu funkciju učini otvorenim, po uzoru na zakonska rešenja za izbor predsednika i članova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, tako što će javno pozvati sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da dostave dokaze o svojoj kvalifikovanosti, razmotriti prispele prijave i objaviti rezultate tog razmatranja;
  • da precizira zakonske uslove za izbor, tako što će pored opšte stručnosti i iskustva u zaštiti i unapređenju ljudskih prava, prednost dati kandidatima koji imaju specifičnu stručnost i iskustvo u vezi sa zaštitom i unapređenjem oba ljudska prava za čiju zaštitu je Poverenik nadležan (pravo na pristup informacijama i pravo na zaštitu podataka o ličnosti);
  • da, radi donošenja argumentovane odluke o predlogu koji će biti upućen Narodnoj skupštini, obavi razgovor sa najboljim kandidatima na sednici koja će biti otvorena za javnost;
  • predlog odluke o izboru najboljeg kandidata obrazloži prema svakom od postavljenih uslova.”