Leka ima ili nema

Nestašica leka Euthyrox koji se koristi za lečenje poremećeja štitne žlezde, izazvala je veliku paniku u poslednjih mesec dana u Srbiji.  Pomenuti lek nalazi se na listi A lekova u koju ulaze lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta.

Pravni skener koji je imenovan za građanskog nadzornika prati centralizovanu javnu nabavku lekova sa liste A i A1. Javnu nabavku sprovodi Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) koja se vodi pod brojem 404-1-110/18-52 (šifra javne nabavke na Portalu javnih nabavki: 2115458). U ovoj javnoj nabavci lekovi se nabavljaju za RFZO, Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (Fond za SOVO) i Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu za potrebe Ministarstva pravde Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Poziv za podnošenje ponuda objavljen je na Portalu javnih nabavki 09. novembra 2018. godine, dok je obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu postavljeno 05. februara 2019. godine. Okvirni sporazum je zaključen na 12 meseci što znači da količine lekova koje su određene važe i za trenutni period.

Uvidom u dokumentaciju javne nabavke, specifikacija leka EUTHYROX je definisana kroz partiju 673:

 1. INN (generičko ime) – levotiroksin natrijum
 2. JKL – 1040230
 3. ATC – H03AA01
 4. Farmaceutski oblik i jačina – tableta 25mcg
 5. Količina za RFZO 166.000; ukupno – 171.754
 6. Proizvođač Merck KGaA

 

Pored EUTHYROX pod istim generičkim nazivom u partiji 672 predviđena je nabavka i leka TIVORAL sa sledećim specifikacijama:

 1. INN (generičko ime) – levotiroksin natrijum
 2. JKL – 1040050
 3. ATC – H03AA01
 4. Farmaceutski oblik i jačina – tableta 100mcg
 5. Količina za RFZO 99.100; ukupno – 103.221
 6. Proizvođač Galenika a.d.

 

Naručilac (RFZO) je kao najpovoljniju izabrao ponudu Vega d.o.o. za EUTHYROX, a za  TIVORAL ponudu Farmalogist-a d.o.o.

Daljom analizom utvrđeno je da je u ovoj javnoj nabavci određena kupovina samo leka EUTHYROX jačine 25mcg i TOVORAL od 100mcg, ali ne i jačine 50mcg, 75mcg i 100mcg, 125mcg i 150mcg.

 

Pored navedenog Pravni skener je istražio i sajt Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) i utvrdio da je rešenje za lek EUTHYROX jačine 25mcg izdato 07. decembra 2018. godine i da ističe 07. decembra 2023. godine.

 

S obzirom na to da je uvek poznato kada ističe konkretno rešenje ne može se smatrati  obrazloženjem da je uzrok nestašice leka preregistracija kako bi se vršilo istraživanje. Čak i da se prihvati kao tačna ova tvrdnja, potpuno je neodgovorno da RFZO, ALIMS i Ministarstvo zdravlja o tome nisu obavestili lekare, apoteke i pacijente. Takođe, potpuno je neprihvatljiv izgovor da je došlo do velike potrošnje određenog leka bez navođenja tačnih podataka kao što su: kolika je potrošnja bila u 2017. godini; kolika je planirana količina za nabavku za 2018. i 2019. godinu; kolika je potrošnja bila u 2018. godini.

Pravni skener posebno ukazuje da loša komunikacija između RFZO-a, ALIMS-a i Ministarstva zdravlja uvek ima negativne posledice za pacijente čije zdravlje se dodatno ugrožava. Zbog toga očekujemo da RFZO, ALIMS i Ministarstvo zdravlja promeni svoju praksu ćutanja i da javno obavesti građane o svim nestašicama lekova kako bi svi pacijenti u skladu sa osnovnim principima zdravstvene zaštite uživali svoja prava.