Organizacija

Pravni skener je nevladina organizacija koja kao svoj osnovni cilj ima zaštitu prava građana u smislu zdravlja i socijalne politike. Jedan od najvažnijih razloga za naše osnivanje je što smo uočili da na području Srbije ne postoji organizacija koja se direktno bavi zaštitom prava građana u pogledu zdravlja (prava pacijenata). Ističemo da se ceo problem posmatra sa stanovišta prava, a ne medicine.

Pravni skener predstavljaju ljudi koji su prepoznali potrebu da se osnuje organizacija koja će se aktivno baviti ovom tematikom.

Takođe, naglašavamo da građani nisu informisani o svim načinima i mehanizmima koje mogu koristiti kada su im povređena prava kao pacijenata. U ovoj oblasti ističe se još jedan problema, a to je funkcionisanje tela koja su nadležna da štite građane koji ne dobijaju adekvatnu zdravstvenu uslugu.

Početak reforme u zdravstvu doneo je nove zakonske norme koje su morale biti u skladu sa standardima EU. Međutim, većina normi u praksi ili ima slabu primenu ili je nema uopšte. Neinformisanost građana (pacijenata) i otpor zaposlenih u telima relevantnim za ovu oblast prema primeni novih zakonskih okvira predstavlja bazu za kršenje prava pacijenata.

Prvi korak koji je neophodno učiniti je osvešćivanje građana i ukazivanje koliko je sopstvena briga o zdravlju bitna, šta sve negativno utiče na zdravlje, koje su to najčešće situacije (kojih građani nisu svesni) i šta sami mogu učiniti za svoje zdravlje.

S druge strane, Pravni skener ima za cilj da svojim delovanjem zaštiti pacijente od lekarske greške i da poveća odgovornost lekara usled obavljanja svoje delatnosti. Pokazatelj loše zaštite pacijenata ogleda se i u nedostatku sudske prakse. Pored toga što su Krivičnim zakonikom određena dela koja se odnose na zdravlje građani Srbije nemaju povrenje u rad sudova, te ni hrabrosti da se upuste u sukob sa lekarima.

U skladu sa svim navedenim ciljevima Pravni skener će pružati pravnu pomoć građanima u situacijama kada su njihova prava kao pacijenata ugrožena.

Sa aspekta socijalne politike Pravni skener se bavi zaštitom socijalnih prava građana. Socijalna zaštita obuhvata sistem ekonomskih, političkih, pravnih mera i aktivnosti radi sprečavanja mogućih individualnih i grupnih socijalnih problema. Pravo na socijanu zaštitu imaju svi gradjani bez obrzira na starost, pol, versku i nacionalnu pripadnost.

Pravni skener ima za cilj da segmente zaštite socijalnih prava gradjana sagleda sa stanovništa prava i socijalne politike. Svojim delovanjem želimo da ukažemo na probleme u našoj zajednici koji se odnose na socijalnu zaštitu gradjana i da aktivnim učešćem u izgradnji stabilnog socijalnog sistema prezentujemo predloge za rešavanje pojedinih prepoznatih problema.

Pošto se ni jedno ljudsko pravo ne može odrediti kao više ili manje važno Pravni skener će podržavati i učestvovati u svakoj inicijativi za poštovanje svih ljudskih prava.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email