Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Nacionalnog plana akcije – Alternativni izveštaj za 2015. godinu

Donator: Agencija za borbu protiv korupcije
Trajanje: jul 2015. – januar 2016.

Projekat „Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Nacionalnog plana akcije – Alternativni izveštaj za 2015. godinu“ Pravni skener će u partnerstvu sa organizacijom Tri tačke sprovoditi u periodu od jula 2015. do januara 2016. godine. Projekat se finansira preko Agencije za borbu protiv korupcije, a sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Prema konkursu Agencije za borbu protiv korupcije oblasti koje su predmet alternativnog izveštavanja su podeljene u tri grupe. Pravni skener je konkurisao za treću grupu koja sadrži:
3.1. Političke aktivnosti
3.4. Pravosuđe
3.6. Prostorno planiranje i izgradnju
3.7. Zdravstvo
3.8. Obrazovanje i sport
3.9. Mediji

Osnovni cilj projekta je objektivno ocenjivanje ispunjenih mera i sprovedenih aktivnosti koji su postavljeni u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Period za koji će se raditi izveštavanje je 27 meseci od usvajanja Akcionog plana. Povećanje transparentnosti rada institucija i državnih organa u navedenim oblastima u cilju smanjenja korupcije je drugi važan cilj.

Ovim projektom će se doprineti većem učešću organizacija civilnog društva u vršenju nadzora nad sprovođenjem antikoruptivnih mera u oblastima politčkih aktivnosti, pravosuđa, prostornog planiranja i izgradnje, zdrastva, obrazovanja i sporta i medija.

Akcioni plan za sprovodjenje Strategije
Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije
Predlog projekta ACAS – Pravni skener 2015
Formular za budžet ACAS – Pravni skener 2015
Alternativni izvestaj sprovodjenju Strategije 2013 – 2018. godine i Akcionog plana