Nezavisna i efikasna institucija kao garant zaštite prava pacijenata

Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Trajanje: decembar 2012. – jul 2013. godine

Pravni skener sprovodi aktivnosti na projektu „Nezavisna i efikasna institucija kao garant zaštite prava pacijenata” koju finansira Fondacija za otvoreno društvo. Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta zaštite prava pacijenata kroz iznalaženje najboljeg rešenja za položaj i rad zaštitnika pacijentovih prava.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji je usvojen 2005. godine članom 39. predviđa instituciju zaštitnika pacijentovih prava, koga imenuje direktor zdravstvene ustanove iz reda zaposlenih u pravnoj službi. Usled nejasnog definisanja ovlašćenja i uloge zaštitnika i nedostatka podzakonskih akata, ovaj institut nalazi se u sukobu nadležnosti, a kroz praksu koju smo zatekli u svim zdravstvenim ustanovama koje smo posetili, jasno je da zaštitnik ne štiti interese pacijenata, već interese medicinske ustanove u kojoj radi.

Pored zagovaranja donošenja posebnog zakona koji će urediti prava pacijenata, Pravni skener ovim projektom daje doprinos za iznalaženje najboljeg rešenja za propisivanje mehanizma zaštite koji će, pored nadležnih organa i u saradnji sa njima, kontrolisati primenu zakona i sankcionisati svaku povredu prava.

U tom cilju, tim Pravnog skenera će, u saradnji sa nezavisnim telima: kancelarijama Republičkog Ombudsmana, Pokrajinskog Ombudsmana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i stručnom javnošću, izraditi Platformu koja će, kao rezultat uporedno-pravnih aktivnosti, ponuditi najbolje rešenje za uređenje i položaj zaštitnika pacijentovih prava. Imajući u vidu da zemlje u regionu, kao i većina evropskih zakonovstava ima poseban pravni akt koji se isključivo bavi zaštitom prava pacijenata, analizom prakse tih zemalja i koristeći iskustva svih učesnika na projektu u oblasti zaštite prava pacijenata, kroz Platformu će biti definisano adekvatno rešenje koje bi bilo primereno za zdravstveni sistem Republike Srbije.Na ovaj način, ova institucija će svojim nezavisnim delovanjem, pružiti efikasnu i kvalitetnu zaštitu pacijentima, zastupajući njihove interese na najbolji način.

Istovremeno, kako bi građani mogli aktivno da učestvuju u zaštiti svojih prava, moraju se upoznati sa njihovom sadržinom i načinom zaštite. U cilju podizanja svesti građana, državnih organa i svih relevantnih subjekata, Pravni skener će vršiti promociju prava pacijenata kontinuirano i intenzivno.