Zaštita prava pacijenata – jednako prema svim pacijentima

Donator: Fond za otvoreno društvo, Srbija
Trajanje: decembar 2011 – maj 2012

Zaštita prava pacijenata u Srbiji ne prati kvalitet zaštite koji postoji u evropskim zemljama, niti je u skladu sa standardima EU. Prava pacijenata i njhova zaštita su na uopšten način regulisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Pored nepotpunog zakonodavstva na neadekvatnu zaštitu utiče neinformisanost građana o mehanizmima zaštite.

Da bi zaštitili svoja prava pacijenti mogu podneti prigovor Zaštitniku pacijentovih prava. Zaštitnik bi o prigovoru trebalo da odluči objektivno, profesionalno i da pacijentu dostavi odgovor u roku od osam dana. Međutim, jedan deo zakonske norme je u praksi potpuno neprimenjiv. Ova neusklađenost dovela je do neefikasnog rada Zaštitnika.

U toku Dekade Roma (2005-2015) saradnja nevladinih organizacija i Ministarstva zdravlja doprinela je poboljšanju osnovne zdravstvene zaštite romske populacije. Aktivnosti koje su do sada sprovedene predstavljaju samo osnov za unapređenje zaštite. Kako se prava pacijenata kontinuirano razvijaju neophodno je pratiti da li se ona jednako primenju i na romsku populaciju.

Ideja projekta „Zaštitnik prava pacijenata: jednako prema svim pacijentima“ je da se promocijom prava pacijenata utiče na podizanje nivoa ’’zdravstvene’’ svesti, opšte i stručne javnosti u cilju osnaživanja pozicije i zaštite ljudskih prava u oblasti zdravlja i da se obezbedi jednaka dostupnost Zaštitnika pacijentima romske populacije.

Implementacija projekta – Zaštita prava pacijenata – jednako prema svim pacijentima

Nove aktivnosti u implementaciji projekta

Poseta romskom naselju u Beogradu

Izveštaj: Zaštita prava pacijenata – jednako prema svim pacijentima