Prava pacijenata – odgovornost države

Donator: USAID i ISC
Trajanje: oktobar 2012 – februar 2013

Pravni skener je počeo sprovođenje projekta „Prava pacijenata – odgovornost države”, koji finansira USAID i ISC. Cilj projekta je javno zagovaranje donošenja Zakona o zaštiti prava pacijenata.

Srbija je jedina zemlja u regionu koja nije usvojila Zakon o zaštiti prava pacijenata. Postojeća zakonska rešenja su nedovoljna i neadekvatna, što za posledicu ima nedovoljnu informisanost i često narušavanje prava pacijenata, a mehanizam propisan članom 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti pruža veoma slabu zaštitu, bez definisanja procedure i jasnih nadležnosti zaštitnika pacijentovih prava. Takođe, Srbija još uvek nije ratifikovala Evropsku povelju o pravima pacijenata (Rimska povelja).

Kako bi se omogućila kvalitetna zdravstvena zaštita i povratilo poverenje građana u zdravstveni sistem, neophodno je usvojiti poseban zakon koji će na sistematičan i sveobuhvatan način regulisati prava pacijenata i kroz jake mehanizme omogućiti njihovu zaštitu, poštujući standarde utemeljene u Rimskoj povelji.