Pravni skener kao partner na projektu “Pravo da znam“

Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
Trajanje: 01.04.2015. – 31.03.2016.

Projekat “Pravo da znam“, koji od aprila 2015. sprovodi UG Srbija u pokretu u partnerstvu sa UG Pravni skener, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), ima za cilj da informiše građane (pacijenate) o njihovim pravima, promoviše postojeće mehanizame u borbi protiv korupcije i zaštiti prava pacijenata, ali i da mobiliše javnosti i sprovede kampanju javnog zagovaranja sa zahtevom za podizanje nivoa transparentnosti i odgovornosti zdravstvenog sistema Srbije, kako bi se smanjio stepen korupcije.

U Srbiji trenutno ne postoji objavljena lista lekara koji imaju licencu za rad, koji obavljaju u privatnoj ili državnoj zdravstvenoj ustanovi. Prema Zakonu o Komorama zdravstvenih radnika, institucija zadužena za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci lekara jeste Lekarska Komora Srbije (LKS). LKS je takođe odgovorna za vođenje imenika koji sadrži spisak svih članova komore, imenika izdatih, obnovljenih i oduzetih licenci, kao i imenika disciplinskih mera izrečenih članovima komore. S obzirom na to da se ovi imenici, prema zakonu, smatraju javnim knjigama UG Srbija u pokretu se zalaže za objavljivanje liste licenciranih lekara na internet prezentaciji LKS, kako bi građani mogli vrlo jednostavno da se informišu o tome da li lekari koji ih leče ispunjavaju uslove za rad u državnoj ili privatnoj lekarskoj praksi.

Takođe, prema Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komore zdravstvenih radnika, lekaru koji je osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim obavljanja profesije zdravstvenog radnika ili na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi LKS privremeno ili trajno oduzima licencu za rad. Ipak, u praksi se dešava da zbog neobjavljivanja ovih presuda kao i zbog neobaveštavanja LKS o ovim odlukama, lekari nastavljaju da obavljaju svoj posao i licenca im ne biva oduzeta. Stoga, UG Srbija u pokretu kroz ovaj projekat teži uspostavljanju redovne komunikacije između sudova i LKS putem objavljivanja pravosnažnih presuda koje su osnov za oduzimanje licence.

Projekat se sprovodi u 4 grada u Srbiji – Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Vranju. Tokom prvih šest meseci trajanja projekta se, u ova 4 grada, održava ukupno 40 radionica posvećenih pravima pacijenata kao i prepoznavanju korupcije u zdravstvu i njenom suzbijanju. Nakon treninga će se u ovim gradovima sprovesti zagovaračke kampanje, koje će osmisliti sami građani, zainteresovani za ovu temu. Takođe, za vreme trajanja projekta planirane su i druge aktivnosti koje za cilj imaju informisanje javnosti o navedenim problemima, kao što su okrugli stolovi, predstavljanje pravnih analiza, različite lokalne akcije.

Srbija u pokretu se već dugo bavi temom korupcije u zdravstvu i odgovornosti lekara. Do sada smo realizovali kampanje, “Ne primam mito, radim za platu”, “Kakav je doktor?” i “Glasno za zdravstvo”, a pokrenuli smo i SMS servis za prijavu korupcije u zdravstvu koji je i dalje aktivan. Srbija u pokretu će ovom temom nastaviti da se bavi i mimo dosadašnjih kampanja i projekata, kroz osnivanje klubova Srbije u pokretu širom Srbije, koji će okupljati pojedince zainteresovane da se bave borbom portiv korupcije u zdravstvu u svojim lokalnim zajednicama.

PDF dokument: Izveštaj “Transparentnošću protiv korupcije u zdravstvenom sistemu”