Pravni Skener kao partner na projektu „Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”

Romski ženski centar „Bibija” iz Beograda započeo je realizaciju trogodišnjeg regionalnog projekta „Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu”. Projekat je podržan od međunarodne organizacije CARE International North West Balkans, i okuplja ženske romske organizacije uz stvaranje jake međusobne koalicije sa drugim ne-romskim organizacijama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Opšti cilj je doprinos poboljšanju društveno- ekonomskog položaja Romkinja u ovim zemljama kroz njihovo aktivno učešće u kreiranju javnih politika.

Saglasno ciljevima Evropske unije i rezultatima Evropskog okvira za nacionalnu strategiju integracije Roma, usvojenim 2011. godine, projekat je pokrenut kako bi se ojačale organizacije žena Romkinja i promovisala primena nacionalnih strategija i akcionih planova koji imaju rodnu dimenziju, što je od ključnog značaja za sve zemlje koje žele da postanu članice Evropske Unije. U tom smislu, ciljnu grupu čine organizacije civilnog društva, institucije na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i pripadnice romske populacije. Zajedničkim delovanjem i međusobnom saradnjom stvaraju se uslovi pune integracije romskog stanovništva, s posebnim akcentom na poboljšanje socio-ekonomske situacije i osnaživanje Romkinja, kako bi nesmetano ostvarivale svoja prava.

Pravni skener, kao organizacija koja se bavi zaštitom prava pacijenata, socijalnom politikom, zaštitom ljudskih prava i pružanjem pravne pomoći građanima, podržava i učestvuje u realizaciji ovog projekta. Na taj način promovišemo rodnu ravnopravnost, socijalnu pravdu i toleranciju, i pružamo doprinos poštovanju i zaštiti ljudskih prava, naročito marginalizovanih i osetljivih grupa.