Vakcine za obaveznu imunizaciju

Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) je 27. decembra 2016. godine objavio poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 404-1-110/16-78 – Vakcine za obaveznu imunizaciju (šifra 1331841). U pozivu je bilo određeno da će RFZO, kao naručilac, sprovesti postupak javne nabavke i zaključiti okvirni sporazum, a da će ugovor o javnoj nabavci zaključiti Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Rok za podnošenje ponuda je bio 26. januar 2017. godine.

Javna nabavka je oblikovana u pet partija. Predviđeno je da se okvirni sporazum zaključi sa samo jednim ponuđačem. Procenjena vrednost nabavke je 124,485,296.00 dinara.

U zakonskom roku su bila postavljena dva ista pitanja, koja su se odnosila na pojašnjenje Modela okvirnog sporazuma. Potencijalnim ponuđačima nisu bile jasne odredbe člana 2 Modela okvirnog sporazuma koje su definisale količinu predmetnih dobara. Tačnije, Prilogom B uz konkursnu dokumentaciju navedene su tačne količine za svaku partiju, a u Modelu okvirnog sporazuma pisalo je da je količina zapravo samo okvirna.

RFZO je odgovorio da je moguće odstupanje od predviđenih količina.

Predstavnice Pravnog skenera su prisustvovali otvaranju ponuda, 26. januara 2017. godine u 11 časova. Osim što je otvaranje ponuda počelo sa nekoliko minuta zakašnjenja, u početku nije uočena nikakva nepravilnost. Prisutni su potom obavešteni da će se postupak snimati i da se zapisnik neće voditi na licu mesta. S obzirom na to da je članom 104 Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) predviđeno vođenje zapisnika tokom postupka otvaranja ponuda, ova radnja naručioca predstavlja povredu Zakona.

Za navedenu javnu nabavku pristigla je samo jedna ponuda. Ponudu je dao Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, sa cenom 122.132.370,58 dinara bez PDV. Ponuda je data za partije 1, 2, 3 i 4. Nakon javnog čitanja dostavljenih dokumenata i pojedinačnih cena, prisutni su se saglasili da nemaju komentare i predsednica komisije je zaključila otvaranje ponuda.

U ovom postupku, predstavnice Pravnog skenera su uočile nepravilnost u vezi sa partijom broj 5. Naime, tokom otvaranja ponuda predsednica komisije nije pročitala nijednu ponudu za navedenu partiju niti je konstatovala da ponuda za partiju broj 5 nije bilo.

Takođe, s obzirom na to da zapisnik nije vođen, prisutnim predstavnicama Pravnog skenera nije poznato da li je i kada zapisnik dostavljen ponuđačima, i na koji način zapisnik potpisan. Isti dan, Pravni skener je poslao Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja RFZO-u sa zahtevom da se dostavi zapisnik sa otvaranja ponuda.

RFZO je u roku od dve nedelje od prijema zahteva dostavio zapisnik. Uočeno je da u zapisniku ne postoji podatak o partiji broj 5, što predstavlja značajan nedostatak. Interesantno je i to da je RFZO u konkursnoj dokumentaciji dao procenjenu vrednost po partijama, a da je uvidom u dostavljeni zapisnik i beleške predstavnica Pravnog skenera sa otvaranja ponuda, zapaženo da je Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ ponudio identične cene:

           Poređenje cena po partijama (cene su izražene u dinarima bez PDV-a)
Broj partije Konkursna dokumentacija Torlakova ponuda
1 79.084.333,42 77.620.688,00
2 35.653.122,88 35.653.122,88
3 8.259.450,70 8.259.450,70
4 599.109,00 599.109,00
5 889.280,00

Na portalu javnih nabavki je 31. januara 2017. godine objavljena odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, u kojoj je prvi put konstatovano da za partiju broj 5 nije bilo ponuda i da komisija predlaže da se postupak za istu obustavi. Isti dan je objavljen još jedan dokument, odluka o obustavi postupka, koji je identičan kao i dokument pod nazivom odluka o zaključenju okvirnog sporazuma.

Član 109 stav 4 Zakona predviđa da je naručilac dužan da u roku od pet dana od konačnosti odluke o obustavi postupka objavi obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, što je i učinjeno u zakonskom roku.

Poslednja evidentirana aktivnost na Portalu javnih nabavki jeste obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu. Okvirni sporazum je zaključen 02. februara 2017. godine sa Institutom za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ i važi 12 meseci.