Provirili smo kroz vrata javnih nabavki predsednika opštine u Gornjem Milanovcu

Naručilac, “Kabinet predsednika opštine u Gornjem Milanovcu”, je objavio poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga keteringa za potrebe kabineta predsednika opštine u Gornjem Milanovcu (šifra 1361984) 3. februara 2017. godine.

U konkursnoj dokumentaciji naručilac je definisao četiri obavezna uslova i jedan dodatni koje potencijalni ponuđači moraju ispuniti.  Dodatni uslov se odnosi na posedovanje neophodnih tekničkih kapaciteta, odnosno da ponuđač mora da ima u zakupu prostor u zgradi uprave lokalne samouprave. Prema Zakonu o javnim nabavkama naručilac je dužan da u svakom postupku javne nabavke omogući konkurenciju. Međutim, u konkretnom primeru došlo je do povrede člana 10 jer je naručilac dodatnim uslovom ograničio ponuđače da učestvuju u postupku javne nabavke.

  1. Izvod iz konkursne dokumentacije o dodatnim uslovima

U navedenoj javnoj nabavci kao naručilac se pojavljuje „Kabinet predsednika opštine“. Zakon o lokalnoj samoupravi u članu 27 navodi da su organi opštine: skupština opštine, predsednik opštine, opštinsko veće i opštinska uprava. Ovako definisan naručilac, kao kabinet predsednika opštine, stvara zabunu jer se prema članu 2 Zakona o javnim nabavkama u ulozi naručioca može samo javiti državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave. Ovakva omaška u terminologiji može dovesti do pogrešnog zaključka da kabinet predsednika opštine nije organ lokalne samouprave i da ne može, u postupku javne nabavke, biti naručilac.