Prepoznaj korupciju

Alternativni izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Akcionog plana za 2013. i 2014. godinu

U okviru projekta Beogradskog centra za ljudska prava „Sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Akcionog plana – Alternativni izveštaj za 2013. i 2014. godinu“ Pravni skener je učestvovao u pisanju Alternativnog izveštaja za oblast zdravstva. Projekat je finansirala Agencija za borbu protiv korupcije, a sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Predstavljanje Alternativnog izveštaja održano je 6. februara 2015. godine u Kući ljudskih prava.

Izveštaj se odnosi na aktivnosti odgovornih subjekata u oblastima privatizacije i javno-privatnog partnerstva, prostornog planiranja i izgradnje, zdravstva, obrazovanja i sporta. Deo izveštaja posvećen je i prevenciji u borbi protiv korupcije.

Zdravstvo

Pravni skener je u svom delu izveštaja koji se odnosi na zdravstvo, istakao da je Ministarstvo zdravlja delimično ispunilo ciljeve koji su predviđeni Akcionim planom. Pristup borbi protiv korupcije nije bio sveobuhvatan u dovoljnoj meri, te su izostali pozitivni rezultati. Ohrabrujuća je činjenica da je Ministarstvo zdravlja dostavilo tražene podatke o radu u oblasti borbe protiv korupcije.

S obzirom da u prethodnom Akcionom planu (2006. godine) nisu bili definisani ciljevi i mere za borbu protiv korupcije u zdravstvu, ne može se dati ocena rada zdravstvenih ustanova u borbi protiv korupcije. Međutim, zabrinjavajući je podatak da je samo 28% zdravstvenih ustanova usvojilo plan integriteta.

Ministarstvo zdravlja je u martu 2014. godine formiralo radne grupe koje su radile na analizi tačaka koje su osetljive na korupciju za četiri zakona. Međutim, predlozi izmena zakona nisu usklađeni, te postoje veliki propusti koji mogu predstavljati nove tačke pogodne za razvijanje korupcije. Ipak, može se reći da postoje mali pomaci koji pokazuju volju Ministarstva zdravlja da se započne rad na smanjenju korupcije.

Aktivnosti koje su ispunjene:

1. Izrađena analiza rizika na korupciju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o komorama zdravstvenih radnika i Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima

2. Izrađen Nacrt zakona o potvrđivanju Evropske povelje o pravima pacijenata

3. Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i državne uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Odbora za zdravlje i porodicu, Republičkog javnog tužioca, Državne revizorske institucije i Agencije za borbu protiv korupcije

4. Usvojen Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
Ostale aktivnosti nisu ispunjenje ili su delimično ispunjene.

U izveštaju smo ukazali i na to da je za borbu protiv korupcije koja će dati dobre rezultate važan i sektor pravosuđa, odnosno kažnjavanje za izvršenje krivičnih dela primanja i davanja mita, za šta je neophodno još mnogo rada i saradnje izmedju svih organa.

Alternativni izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013. – 2018. godine i Akcionog plana za 2013. i 2014. godinu