Ples naručioca sa konkursnom dokumentacijom

Naručilac Kliničko bolnički centar Zemun je objavio poziv za podnošenje ponuda 17. januara 2017.godine (šifra 1346655, broj 4/17) – medicinski sredstava-sitnog inventara, mikrokivete i nožići za sterilnu konekciju za potrebe KBC Zemun za 2017. godinu. Javna nabavka je oblikovana u tri partije. U konkursnoj dokumentaciji naručilac je kao uslov definisao da mikrokivete moraju da odgovaraju aparatu „EKF diagnostic“. Zainteresovani ponuđač je naručiocu postavio pitanje koje se odnosilo na ograničavanje konkurencije jer se za aparat  „EKF diagnostic“ ne mogu koristiti mikrokivete drugih proizvođača.

  1. Izvod iz konkursne dokumentacije pre izmene

Naručilac je u zakonskom roku od tri dana od dana prijema zahteva na osnovu člana 63 Zakona o javnim nabavkama objavio odgovor. Međutim, na ovaj način nisu otklonjeni nedostaci, niti je u potpunosti odgovoreno na zahtev ponuđača jer je naručilac u konkursnoj dokumentaciji samo dodao reč „odgovarajući“. Naručilac je smatrao da je ubacivenjem reči „odgovarajući“ postupio u skladu sa članom 71 Zakona o javnim nabavkama zanemarujući potrebe konkretne javne nabavke i predmet. Kao što je već objašnjeno, a i ponuđač je naveo, ne postoje mikrokivete drugih proizvođača koje odgovaraju aparatu „EKF diagnostic“.

  1. Izvod iz konkursne dokumentacije nakon izmene

U drugom krugu pitanja od naručioca je traženo da precizira konkursnu dokumentaciju u delu koji se odnosi na broj aparata koje je potrebno ponuditi uz mikrokivete da bi se obezbedio nesmetani rad ustanove. Najveći problem za nabavku mikrokiveta je na koji način je naručilac nabavio aparat „EKF diagnostic“. Zbog toga je ponuđač u zahtevu za pojašnjenje konkursne dokumentacije tražio da naručilac objasni da li bi bilo prihvatljivo da se uz mikrokivete ponudi i aparat.

  1. Pitanje ponuđača i odgovor naručioca

Ipak, naručilac nije izvršio izmene konkursne dokumentacije, već je samo doneo odluku o produženju roka za podnošenje ponuda.

  1. Izvod sa Portala javnih nabavki

Prema Zakonu o javnim nabavkama, ukoliko naručilac ne izmeni konkursnu dokumentaciju prema odgovoru koji je objavio, ponuđač ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava.