Vesti

Vesti

Vakcine za obaveznu imunizaciju

Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) je 27. decembra 2016. godine objavio poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 404-1-110/16-78 – Vakcine za obaveznu imunizaciju (šifra 1331841). U pozivu je bilo određeno da će RFZO, kao naručilac, sprovesti postupak javne nabavke i zaključiti okvirni sporazum, a

Opširnije »
Vesti

Provirili smo kroz vrata javnih nabavki predsednika opštine u Gornjem Milanovcu

Naručilac, “Kabinet predsednika opštine u Gornjem Milanovcu”, je objavio poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga keteringa za potrebe kabineta predsednika opštine u Gornjem Milanovcu (šifra 1361984) 3. februara 2017. godine. U konkursnoj dokumentaciji naručilac je definisao četiri obavezna uslova i jedan dodatni koje potencijalni ponuđači moraju ispuniti.  Dodatni

Opširnije »
Vesti

Ples naručioca sa konkursnom dokumentacijom

Naručilac Kliničko bolnički centar Zemun je objavio poziv za podnošenje ponuda 17. januara 2017.godine (šifra 1346655, broj 4/17) – medicinski sredstava-sitnog inventara, mikrokivete i nožići za sterilnu konekciju za potrebe KBC Zemun za 2017. godinu. Javna nabavka je oblikovana u tri partije. U konkursnoj dokumentaciji naručilac je kao uslov definisao

Opširnije »
Vesti

Bez ponuđača, ali sa brojnim propustima u javnoj nabavci Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja je 18 januara 2017 godine na Portalu Uprave za javne nabavke objavilo poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku (šifra 1347843, broj 02/15)- Usluge lečenja odnosno pružanja zdravstvenih usluga od strane inostrane zdravstvene ustanove, kao i troškove ishrane i smeštaja pacijenata, pratioca i stručnog pratioca u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, dece uzrasta do 18 godina, ako u Republici Srbiji nije moguće uspostaviti dijagnozu, odnosno slanje uzoraka na ispitivanje u inostrane labaratorije.U pitanju je otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet usluga, a procenjena vrednost je 5.000.000,00 dinara (javna nabavka male vrednosti – član 39 Zakona o javnim nabavkama).

Opširnije »
Vesti

Još jedno odlaganje otvaranja javne nabavke

Ministarstvo zdravlja je 23. januara 2017. godine objavilo obaveštenje o novom odlaganju otvaranja ponuda opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” (šifra 1325927, interni broj 8/2016). Otvaranje ponuda je zakazano za 20. februar 2017. godine u 12 časova.

Opširnije »
Vesti

Naručilac ignoriše pravo na zaštitu prava ponuđača u slučaju javne nabavke Ministarstva zdravlja za KC Niš

Od objavljivanja poziva za javnu nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” 20. decembra 2016. godine, potencijalni ponuđači su Ministarstvu zdravlja prosledili brojna pitanja i predloge za izmenu konkursne dokumentacije. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ponuđači, „Medicom“ doo i

Opširnije »
Vesti

Izmene Krivičnog zakonika i zaštita od nasilja u porodici

Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika se predviđa uvođenje tri nova krivična dela: proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak, a sve radi usklađivanja nacionalnog krivičnog zakonodavstva sa Istanbulskom Konvencijom , koju je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala 2013. godine . Ratifikovanjem Istanbulske konvencije Srbija se obavezala da će preduzeti mere kako

Opširnije »
Vesti

Stav Pravnog skenera o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju

Nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa obavezu odlaska građana na preventivni pregled, prvenstveno za maligne bolesti. Konkretna odredba predviđa da bi građani i građanke koji se ne odazovu na preventivne preglede mogli da izgube pravo da se leče o trošku zdravstvenog osiguranja u slučaju da kasnije obole od bolesti za

Opširnije »