Obuka za primenu zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Asistent za pravna pitanja ’’Pravnog skenera’’ Vojislav Bajić je od 23. do 25. Septembra 2011. prisustvovao obuci predstavnika organizacija civilnog društva za rad u oblasti zaštite podataka o ličnosti u organizaciji ’’Partnera za demokratske promene-Srbija’’.

Predavanja su održali predstavnici kancelarije Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji su polaznicima obuke predstavili odredbe Zakona o zaštiti podataka o lilčnosti, ali su i predočili karakteristične primere iz prakse na koje bi civilni sektor posebno morao da obrati pažnju.

’’Pravni skener’’ smatra da je donošenje ovog zakona, podjednako važno kao i donošenje ’’Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja’’. Ova dva pravna akta su u korelaciji, međusobno se dopunjuju, a njihova primena se prepliće. Čini se, međutim, da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti još nije doživeo zadovoljavajući nivo primene i pored posvećenosti kancelarije Poverenika i zaposlenih službenika u ovoj instituciji.

Smatramo da su dva razloga za ovakvo stanje. Prvi je nepoznavanje materije koju zakon uređuje, s obzirom da kao i kod ’’pristupa informacijama od javnog značaja’’ relevantne državne institucije, ali i privatni i civilni sektor, moraju da razumeju svrhu i ideju pojma zaštite podataka o ličnosti, kako bi uopšte mogli da zahtevaju primenu Zakona. Obuke, kao što je ova kojoj smo prisustvovali, imaju za cilj da otklone navedenu prepreku. Drugi faktor koji bitno utiče na primenu Zakona jesu kapaciteti samog Poverenika, odnosno njegove kancelarije. Po rečima predavača, kancelarija Poverenika trenutno uspeva da postupa u skladu sa rokovima koje zakon nameće, u slučaju podnete Žalbe vezano za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nasuprot rokovima predviđenim Zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja, koji redovno bivaju probijeni. Razlog ovakvoj situaciji je taj što se drugi navedeni Zakon duže primenjuje i građani i javnost su shvatili njegov značaj i mogućnosti koje pruža.

Skeptični smo da nakon što zaštita podataka o ličnosti doživi svoju afirmaciju, kapaciteti kancelarije Poverenika neće biti dovoljni da implementiraju sve zakonske odredbe, barem ne u predviđenim rokovima, jer primena Zakona zahteva veće teničke resurse Kancelarije.

Pravni skener smtra da je donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od velike važnosti za zaštitu osnovnih ljudskih prava, kako u smislu zaštite ličnih podataka pojedinca, tako i mogućnosti da pojedinac sazna na koji se način njegovi podaci obrađuju i koriste. U praksi smo dobili potvrdu kolika je potreba za donošenjem ovog zakona, jer upravo Zdravstveni sistem raspolaže podacima o ličnosti koji se u zakonu tretiraju kao naročito osetljivi podacima, a u vezi sa kojima se prava pacijenata krše u smislu pristupa ovim podacima koji se na njih lično odnose.

Apelujemo na pacijente koji smatraju da su im u okviru zdravstvenog sistema povređena prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kontaktiraju aktiviste naše organizacije ili se obrate direktno kancelariji Poverenika.

Link za sajt Poverenika www.poverenik.org.rs

Link putem kojeg možete preuzeti Zakon