Nepravilnosti u prvoj fazi sprovođenja javne nabavke za potrebe Kliničkog centra Niš

Ministarstvo zdravlja je 20. decembra 2016. godine na Portalu Uprave za javne nabavke http://portal.ujn.gov.rs objavilo poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara, odnosno nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji”. Javna nabavka je registrovana pod šifrom 1325927, dok je interni broj 8/2016. Postupak pripada vrsti otvorenog postupka.
Analizom dokumenata koje je naručilac (Ministarstvo zdravlja) postavio na Portalu, Pravni skener je u prvoj fazi postupka uočio dve veoma važne nepravilnosti koje direktno krše Zakon o javnim nabavkama:
1. U prethodnom obaveštenju koje je objavljeno 24. oktobra 2016. godine je navedeno da će se sprovesti „pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda”. Međutim, u pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji kao vrsta postupka je navedeno da je reč o otvorenom postupku. Ove dve kontradiktornosti govore o povredi Zakona o javnim nabavkama jer sve što se navede u predhodnom obaveštenju mora biti istovetno i u konkursnoj dokumentaciji.

nis

2. Konkursna dokumentacija sadrži listu od 114 različitih dobara. Ipak, naručilac je u konkursnoj dokumentaciji na drugoj strani pod tačkom 3 definisao da “OPIS PARTIJA: Nabavka nije oblikovana po partijama“ što je u suprotnosti sa zakonom. Značenje javne nabavke po partijama određeno je u članu 3 stavu 1 tački 35 Zakona o javnim nabavkama: „javna nabavka po partijama je nabavka čiji je predmet oblikovan u više posebnih istovrsnih celina i koja je kao takva označena u pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji“. Posebno ističemo da se po partijama može oblikovati nabavka čiji su predmeti međusobno istovrsni i koji se mogu nabavljati u odvojenim nabavkama, ali predstavljaju celinu kojom se ostvaruje njihova zajednička svrha i cilj što se može primeniti i na ovaj konkretan slučaj.

nis

Osnovni cilj oblikovanja javne nabavke po partijama je da se omogući učešće i malih i srednjih preduzeća. Na ovaj način se lakše obezbeđuje adekvatna konkurencija (član 10), ali se doprinosi i jednakosti ponuđača (član 12). Ukoliko bi se postupak javne nabavke sproveo bez oblikovanja po partijama postojala bi velika šansa za pojavu korupcije.

Pravni skener očekuje da naručilac (Ministarstvo zdravlja) dobro poznaje procedure sprovođenja javne nabavke bilo koje vrste, da poštuje zakon kojim se precizno definiše postupak koji štiti interese građana i da kao prioritetnu obavezu ima sprečavanje otvaranja prostora za nastanak korupcije pod svojim okriljem.