Naručilac ignoriše pravo na zaštitu prava ponuđača u slučaju javne nabavke Ministarstva zdravlja za KC Niš

Od objavljivanja poziva za javnu nabavku opreme za potrebe Kliničkog centra Niš u okviru projekta “Rekonstrukcija četri klinička centra u Srbiji” 20. decembra 2016. godine, potencijalni ponuđači su Ministarstvu zdravlja prosledili brojna pitanja i predloge za izmenu konkursne dokumentacije.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ponuđači, „Medicom“ doo i „Getinge group“ doo, su podneli i zahteve za zaštitu prava. Ministarstvo zdravlja je na Portalu Uprave za javne nabavke postavilo obaveštenja o podnetim zahtevima. Tek nakon ovih informacija, Ministartsvo zdravlja je objavilo obaveštenje da se rok za podnošenje ponuda koji je prvobitno bio zakazan za 20. januar 2017. godine odlaže za pet dana i da će se otvaranje ponuda održati 25. januara 2017. godine u 12 časova. Veoma je važno naglasiti da je kao razlog odlaganja navedeno to što je „naručilac dobio mnogobrojne zahteve za dodatnim pojašnjenjima“ a ne podnošenje dva zahteva za zaštitu prava što predstavlja ozbiljniji čin od davanja dodatnih pojašnjenja.

produzenje_mn_zdravlja

Uzimajući u obzir član 150 Zakona da naručilac ne može doneti odluku o dodeli ugovora, odluku o zaključenju okvirnog sporazuma, odluku o priznavanju kvalifikacije i odluku o obustavi postupka, niti može zaključiti ugovor o javnoj nabavci pre donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu prava, smatramo da određivanje novog roka u ovoj fazi postupka nije u skladu sa propisima. U posebnim slučajevima, naručilac može doneti odluku da se nastave aktivnosti i pored toga što nije doneta odluka o zahtevu o zaštiti prava ako bi zastajanje sa daljim sprovođenjem postupka prouzrokovalo velike štete u radu naručioca, a koje bi bile mnogo veće od vrednosti konkretne javne nabavke. Takođe, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki može odlučiti da se nastave aktivnosti ako bi se značajno ugrozio interes Republike Srbije. Kao što se može videti na Portalu, zaključno sa 20.01.2017, odluke o daljem preduzimanju aktivnosti ne postoje.

portal_nepravilnosti