Nacionalni mehanizam za prevenciju torture

Srbija je ratifikovala Opcioni protokol uz Konvenciju protiv torture 2005. što je prema čl. 17 prihvatila obavezu da u roku od godinu dana odredi jedan ili više nacionalnih mehanizama protiv torture na nacionalnom novou. Međutim, Srbija je svoju obavezu ispunila tek u julu 2011.

Na kruglom stolu „Stvaranje uslova za rad Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i izazovi buduće saradnje“ koji je održan 14. novembra zamenik Ombudsmana Miloš Janković je istakao značaj Nacionalnog mehanizma i ukazao da su najbitniji uslovi za rad nezavisnost, saradnja sa državnim telima i stručnost kadrova.

Ombudsmanka Španije Marija Luisa de Ljano i Kario je rekla da NPM može bez najave da poseti sva mesta, čak i privatne institucije. Takođe, naglasila je da do sada nije bilo slučajeva nesaradnje institucija sa NPM.

Zamenik Ombusmana Slovenije, Ivan Šelih, je naveo da se preporuke NPM odnose na materijalne uslove, hranu, higijenu, prenatrpanost, aktivnosti u slobodno vreme i edukaciju. U toku dosadašnjeg rada nije bilo problema pri neplaniranim posetama.