Javna nabavka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Originalni i inovativni lekovi

Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) je 23. decembra 2016. godine na Portalu javnih nabavki objavio poziv za podnošenje ponuda, za javnu nabavku Originalni i inovativni lekovi (šifra 1329092). Isti dan je objavljena konkursna dokumentacija i prilozi uz konkursnu dokumentaciju, prilog A (spisak zdravstvenih ustanova), prilog B ( tehnička specifikacija/spisak partija) i prilog V (obrazac ponude).

Pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom je određeno da će se javna nabavka sprovesti kroz otvoreni postupak i da je oblikovana u 22 partije. Predviđeno je da će se sa svakim ponuđačem zaključiti jedan okvirni sporazum, za sve partije za koje im se dodeli okvirni sporazum. Kao kriterijum za odabir ponuđača, predviđena je najniža cena. U slučaju da dva ili više ponuđača budu imali istu najnižu cenu, kao drugi kriterijum je predviđen i rok isporuke. Ako dva ili više ponuđača budu imali istu najnižu cenu i isti rok isporuke, onda se ponuđač bira žrebom. Bitno je napomenuti da žreb, inače, ne predstavlja kriterijum za dodelu ugovora već mogućnost za dodelu ugovora u slučaju kada primenom kriterijuma i rezervnog kriterijuma nije moguće ranigirati ponude, kako je i navedeno u samoj konkursnoj dokumentaciji.

U ovoj javnoj nabavci je bitno objasniti dve stvari.

Prvo, RFZO je telo za centralizovane javne nabavke u oblasti zdravstva. Članom 48 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) (u daljem tekstu: Zakon) je određeno: „Telo za centralizovane javne nabavke je naručilac koji zaključuje okvirne sporazume ili dodeljuje ugovore za dobra, usluge ili radove namenjene naručiocima ili direktno pribavlja dobra, odnosno usluge za potrebe naručilaca“. U ovom slučaju, naručioce predstavljaju zdravstvene ustanove koje su navedene u prilogu A konkursne dokumentacije. Prilog A ne predstavlja konačan spisak zdravstvenih ustanova, jer kako je definisano u samoj konkursnoj dokumentaciji „Republički fond za zdravstveno osiguranje zadržava pravo da u toku važenja okvirnog sporazuma izmeni broj zdravstvenih ustanova koje imaju pravo da zaključuju ugovore, na osnovu okvirnog sporazuma. Ukoliko u toku trajanja okvirnog sporazuma dođe do izmene spiska zdravstvenih ustanova, u smislu dodavanja zdravstvene ustanove, kao kupca, na isti, spisak zdravstvenih ustanova se ažurira bez izmene okvirnog sporazuma, o čemu Fond obaveštava dobavljača. Ažurirani spisak se objavljuje na internet stranici Republičkog fonda.“

Drugo, šta predstavlja okvirni sporazum. Okvirni sporazum je sporazum koji se zaključuje između jednog ili više naručilaca i jednog ili više ponuđača, kojim se utvrđuju uslovi ugovora koji će se zaključivati tokom određenog perioda. On se može zaključiti nakon sprovedenog nekog od postupaka javne nabavke, definisanih članom 31 Zakona. Bitno je napomenuti i to da se prilikom zaključenja ugovora o javnoj nabavci, kome je prethodio okvirni sporazum, ne mogu se menjati bitni elementi okvirnog sporazuma. Takođe, važno je znati i to da pojedinačne ugovore zaključuju zdravstvene ustanove iz priloga A, dok RFZO samo sprovodi postupak javne nabavke u zaključuje okvirne sporazume.

Iz prethodnog se vidi veza koja postoji između centralizovanih javnih nabavki, tela za centralizovane javne nabavke i okvirnog sporazuma.

Što se tiče pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom, bila su postavljena dva pitanja pre otvaranja ponuda, koja su se odnosila na problem koji ponuđači imaju prilikom naplate od zdravstvenih ustanova.

pitanje_rf

odgovor_rf

pitanje1_rf

RFZO je doneo odluku o zaključenju okvirnog sporazuma 13. januara 2017. godine, dan nakon otvaranja ponuda. Bilo je ukupno osam (8) ponuda. Sa svih osam ponuđača je i zaključen okvirni sporazum za različite partije. Odbijenih ponuda nije bilo.

Okvirni sporazumi su zaključeni sa svih osam ponuđača 17. januar 2017. godine na period od 12 meseci.