Izveštaj fokus grupe

Pravni skener je u okviru realizacije projekta ”Nezavisna i efikasna institucija kao garant zaštite prava pacijenata” održao fokus grupu 25.04.2013. godine u Beogradu. Ova, kao i prethodna fokus grupa održana u Novom Sadu 12. aprila 2013., organizovana je u saradnji sa Kancelarijama Republičkog i Pokrajinskog Ombudsmana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti.

Fokus grupi su prisustvovali predstavnici Republičkog i Pokrajinskog Ombudsmana, predstavnica Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, predstavnice Gradskog sekretarijata za zdravstvo grada Beograda, predstavnica RFZO kao i predstavnici civilnog sektora.

PS5

Ova fokus grupa je u izvesnom smislu nastavak diskusije održanoj na fokus grupi u Novom Sadu aprila meseca. Učesnici su sa prisutnima podelili svoja iskustva i problematiku građana odnosno pacijenata sa kojima sa susreću a u okviru svojih nadležnosti. Takođe, na diskusiji su dati predlozi odnosno viđenja koja se tiču Predloga Zakona o pravima pacijenata upućenog Narodnoj skupštini od strane Vlade Republike Srbije. Iako su viđenja učesnika ove diskusije međusobno različita, ipak su se složili da je dati Predlog u značajnoj meri manjkav; manjkavosti se ogledaju prvenstveno u nepreciznosti mnogih odredaba, nerazrađenosti proceduralnih pitanja koja se svakako tiču ostvarivanja prava pacijenata odnosno njihove zažtite.

Posebno štetna nepreciznost ovog Predloga zakona se tiče statusa i nadležnosti Zaštitnika prava pacijenata, tj. Savetnika za zaštitu prava pacijenata. Istaknuto je da će se ovakve praznine Predloga negativno odraziti i u praksi tj. na funkcionisanje ovog mehanizma zaštite prava pacijenata . Na diskusiji, učesnici su izneli kritike i u pogledu samog termina Savetnika u smislu da ovakav naziv upućuje na veoma slabu i neefikasnu zaštitnu ulogu ove institucije.

Mišljenja i predlozi izneti na ovoj kao i prethodnoj fokus grupi će svakako biti deo Platforme koja će biti rezulatat svih aktivnosti ovog projekta.