Info sesija o uspostavljanju Zajedničkog konsultativnog odbora

04. april – Pravnog skenera je prisustvovao Info sesiji o uspostavljanju Zajedničkog konsultativnog odbora (Odbor) u organizaciji Kancelarije za sardanju sa civilnim društvom, Evropskog pokreta i Građanskih inicijativa.

Cilj ove info sesije je bio da se predstavnici civilnog društva upoznaju sa ulogom, funkcionisanjem i predmetom Odbora. Učesnici su bili predstavnici civilnog sektora, sindikata i poslodavaca. Kancelarija za saradnju sa civinlim društvom je, u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike je raspisala javni poziv civilnom sektoru za predlaganje predstavnika u ovom Odboru. Zajednički konsultativni odbor bi se sastojao od tri predstavnika iz sekora civilnog sektora, poslodavaca i sindikata iz Srbije, kao i od devet predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta.

Prema postavljenom kriterijumu predstavnici civilnog društva se biraju iz tri oblasti: 1. Vladavina prava 2. Zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj 3. Socijalni i ekonomski razvoj. Njihov mandat bi trajao dve i po godine. Pored civilnog sektora Odboru, prisustvuju četiri posmatrača bez prava glasa.

Zadatak Zajedničkog konsultatiovnog odbora bi bio promovisanje saradnje i dijaloga između civilnog društva i evropskih isntitucija. Takođe, na ovaj način stvorila bi se platforma za povezivanje sa evropskim civilnim društvom. Osim toga, predstavnici bi imali priliku da pokrenu različite teme pred nacionalnim i evropskim institucijama.

Da bi rad Odbora bio održiv i da bi kompletan mehanizam funkcionisao potrebno je izabrati predstavnike koji imaju iskustva u jačanju saradnje civilnog sektora i institucija.. Potrebno je naglasiti da će predstavnici raditi u interesu svih organizacija civilnog društva u Srbiji, a ne samo u interesu svojih organizacija. Nadamo se da će ovaj projekat postići očekivane rezultate i da ideja neće ostati samo na papiru.