Čemu služe liste čekanja?

Da bi se obezbedila pravičnost prilikom pružanja zdravstvenih usluga uvedene su liste čekanja. Liste čekanja predstavljaju liste na koje se upisuju pacijenti kojima je potrebna određena zdravstvena usluga koja nije hitna. Pravilnikom o listama čekanja (Pravilnik) regulisana je procedura pravljenja lista čekanja i način upisivanja pacijenata. U članu 2 Pravilnika navode se sve zdravstvene usluge za koje se mogu formirati liste čekanja. U ovu grupu zdravstvenih usluga ubraja se i revaskularizacija miokarda, povodom koje se dogodio incident u opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu početkom februara 2016. godine. Naime, pacijent koji je došao u opštu bolnicu radi pregleda, verbalno je napao medicinske sestre i doktore jer je čuo da je sa 150. prebačen na 700. mesto na listi čekanja za revaskularizaciju miokarda Bypass hirurgijom na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Za osudu je svaki vid napada i nasilja, ali je tokom analize uočeno nekoliko kontradiktonih podataka.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju za određene vrste zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i koje nisu hitne može se utvrditi redosled pružanja usluga. Osnovni kriterijumi su:

 • medicinske indikacije
 • zdravstveno stanje osiguranog lica
 • datum javljanja zdravstvenoj ustanovi

Važno je istaći da se ovi kriterijumi ne mogu uzimati u obzir tako da ugrožavaju zdravlje ili život osiguranog lica.

Da bi pacijent bio stavljen na listu čekanja potrebno je da ta zdravstvena usluga bude najbolji i jedini način lečenja. Pored toga, bitno je da su ispunjeni uslovi koji se propisuju za svaku zdravstvenu uslugu posebno. Postoje dva načina da se pacijent stavi na listu čekanja:

 • rezervacijom mesta na listi čekanja od strane izabranog lekara
 • na  osnovu  nalaza i mišljenja  lekara  specijaliste zdravstvene  ustanove  u  kojoj  se utvrđuje lista čekanja

Zdravstvene ustanove mogu da vrše promene u listama čekanja iz medicinskih i nemedicinskih razloga. Obe vrste promena mogu dovesti do pomeranja pacijenta na listi čekanja, ali za to moraju da postoje jasni i precizni razlozi. Pored toga, zdravstvene ustanove imaju obavezu da o svakoj promeni obaveste pacijenta. Ipak, zdravstvene ustanove skoro nikada ne informišu pacijente što predstavlja kršenje prava na dostupnost zdravstvene zaštite i prava na informaciju.

U Pravilniku je predviđeno da se može sprovesti postupak nadzora. Ako se utvrdi da je lista čekanja u zdravstvenoj ustanovi sačinjena ili menjana suprotno odredbama Pravilnika, nadzornici osiguranja preduzimaju odgovarajuće mere propisane zakonom i opštim aktima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Nadzornici o svom nalazu obaveštavaju zdravstvenu inspekciju koja je nadležna da preduzme određene mere da se povreda otkloni.

Prema prilogu Pravilnika, tačkom 3.2 predviđeni su uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi  se pacijent stavio na listu čekanja. Pored toga, određeno je koliko pacijent može najduže da čeka na hiruršku revaskularizaciju miokarda. Pacijenti su, prema stepenu prioriteta zahtevane procedure, svrstani u dve grupe prema dužini čekanja:

 • hirurška revaskularizacija do tri meseca
 • hirurška revaskularizacija do dvanaest meseci

Sve liste čekanja mogu se videti na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Svaka lista čekanja na sajtu RFZO-a sadrži:

 • redni broj
 • JMBG sa prvih sedam i poslednjom cifrom
 • datum upisa na listu
 • datum očekivanog prijema
 • broj bodova

Broj bodova služi da se pacijenti rangiraju prema stepenu hitnosti na listi čekanja. To znači da će pacijentu sa većim brojem bodova biti pružena medicinska usluga pre nego pacijentu sa manjim

brojem bodova. Ukoliko dva ili više pacijenata imaju isti broj bodova, trebalo bi da se rangiraju prema datumu upisa na listu, tako da pacijent koji je prvi upisan bude ispred pacijenta sa istim brojem bodova koji je upisan kasnije. Međutim, u praksi nije sve ovako.

Naime, uvidom u listu čekanja za revaskularizaciju miokarda bypass hirurgijom u Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, može se uočiti nepravilnost. Kako je navedeno, jedan od kriterijuma za stavljanje na doređeno mesto na listi čekanja predstavlja i broj bodova. Ovaj kriterijum se nalazi i u formularu koji je objavljen na sajtu RFZO-a. Ipak, u ova kolona u konkretnom slučaju sadrži samo broj nula za svakog pacijenta. Ako bi se uzelo u obzir da svi pacijenti imaju nula bodova, osnovano bi se moglo tvrditi da ni za jednog pacijenta ne postoji potreba za hiruškom intervencijom. Zatim, drugi zaključak može biti da su svi pacijenti stavljeni na listu “preventivno” i na osnovu datuma javljanja zdravstvenoj ustanovi. Na osnovu ovih činjenica je nemoguće utvrditi kako se pacijenti mogu pomerati na listi. Zbog toga ostaje nejasno kako je reatroaktivno pacijentu iz Kraljeva promenjen datum upisa na listi čekanja i na osnovu kojih parametara je sa 150. mesta prebačen na 700. mesto.

1.   Primer liste čekanja sa nula bodova – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

Image_002

Analizom drugih lista čekanja, može se uvideti da pojedine liste sadrže broj bodova. Interesantno je da liste čekanja u kojima su navedeni bodovi, imaju čudan kriterijum rangiranja pacijenata. Na listi čekanja za ugradnju endoproteze kuka koja je formirana u Zdravstvenom centru Užice nalaze se dva pacijenta sa istim brojem bodova. Pacijent koji se nalazi na prvom mestu je upisan na listu 02. juna 2015. godine, dok je na drugom mestu pacijent sa istim brojem bodova koji je upisan na listu 25.  novembra 2014. godine.

2.      Primer liste čekanja sa pacijentima koji imaju isti broj (62) bodova – Zdravstveni centar Užice

Image_004

Daljom analizom, utvrđene su nepravilnosti i u listi čekanja za ugradnju vaskularnih graftova od veštačkog materijala u Opštoj bolnici Subotica. I u ovom slučaju reč je o pacijentima sa istim brojem bodova (nula bodova), te nije poznato na osnovu kog kriterijuma je sprovedeno rangiranje:

 • pacijent pod rednim brojem četiri je upisan 27. maja 2014. godine
 • pacijent pod rednim brojem šest je upisan 22. januara 2016. godine
 • ostali pacijenti su upisani 2015. godine

3.      Primer liste čekanja sa pacijentima koji imaju isti broj (nula) bodova – Opšta bolnica Subotica

Image_006

Preporuke

Imajući u vidu sve navedeno, potrebno je:
1.       pooštriti kontrolu formiranja i ažuriranja listi čekanja
2.       informisati pacijente o načinu formiranja listi čekanja i promenama na listama čekanja
3.       obezbediti veću transparentnost listi čekanja
4.       uvesti jednobrazno objavljivanje listi čekanja

Ne postoji nijedno opravdanje da se na listama čekanja nalazi preko preko 1300 pacijenata, a da nisu navedeni bodovi. Posebno je zabrinjavajaće što se u Pravilniku o listama čekanja u prilogu I navode najduži rokovi u kojima se pacijentu moraju obezbediti usluge za koje su formirane liste čekanja, a podaci pokazuju da se rokovi nepoštuju. Za hiruršku revaskularizaciju miokarda navodi se da je 12 meseci najduži period, a na listama čekanja se nalaze pacijenti koji na tu intervenciju treba da sačekaju i do 21 mesec.