Bez ponuđača, ali sa brojnim propustima u javnoj nabavci Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja je 18. januara 2017. godine na Portalu Uprave za javne nabavke objavilo poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku (šifra 1347843, broj 02/15) Usluge lečenja odnosno pružanja zdravstvenih usluga od strane inostrane zdravstvene ustanove, kao i troškove ishrane i smeštaja pacijenata, pratioca i stručnog pratioca u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, dece uzrasta do 18 godina, ako u Republici Srbiji nije moguće uspostaviti dijagnozu, odnosno slanje uzoraka na ispitivanje u inostrane labaratorije. U pitanju je otvoreni postupak javne nabavke čiji je predmet usluga, a procenjena vrednost je 5.000.000,00 dinara (javna nabavka male vrednosti – član 39 Zakona o javnim nabavkama). U pozivu je 27. januar 2017. godine određen kao rok za dostavljanje ponuda. Međutim, na Portalu je 23. januara 2017. godine objavljeno obaveštenje o produženju roka, ali u tekstu obaveštenja nije promenjen datum za dostavljanje ponuda niti za njihovo otvaranje.

  1. Poziv za podnošenje ponuda

 Poziv_za_podnosenje_1

  1. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponudaobavestenje_produzenje_2

Predstavnica Pravnog skenera je bila prisutna na otvaranju ponuda 27. januara 2017. godine u 11 časova. Komisija za javne nabavke je konstatovala da nije podneta nijedna ponuda i zbog toga je naručilac doneo odluku da se javna nabavka obustavlja. Akt je objavljen isti dan na Portalu. Posebno ističemo da je u tekstu obrazloženja napravljena greška vezana za datum objave poziva za podnošenje ponuda. Kako smo naveli na početku teksta, poziv je objavljen 18. januara 2017. godine, ali u odluci o obustavljanju javne nabavke je naveden drugi datum – 21. septembar 2016. godine.

  1. Odluka o obustavi javne nabavke

 odluka_obustava_2

Prema članu 109 Zakona o javnim nabavkama naručilac je obavezan da na Portalu i svom sajtu objavi odluku o obustavi postupka u roku od tri dana od njenog donošenja, a po konačnosti ove odluke, u roku od pet dana, da postavi obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke. Na Portalu, u delu koji sadrži spisak akata vezanih za javnu nabavku (šifra 1347843, broj 02/15) jasno se vidi da je naziv poslednjeg akta „Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke“, iako je postavljen dokument koji je sadržinski „Odluka o obustavi javne nabavke“ (dokument pod brojem tri).

  1. Spisak dokumenata

 dokumenta_3

Dakle, uzimajući u obzir član 109 i postupke preduzete u procesu javne nabavke može se zaključiti da postoje propusti u proceduri. U slučajevima nepravilno sprovedenih postupaka javnih nabavki pojavljuje se rizik nastanka nenadoknadive štete po korisnike dobara i usluga za koje je konkretna javna nabavka sprovedena.Iz tog razloga, Pravni skener će nastaviti da ukazuje na nepoštovanje procedure i da utiče na naručioce da slede precizno definisana pravila u ovoj oblasti.